אורי וייסביין - פרס מאמר מצטיין SMART פברואר 2018

מר אורי וייסביין
פרס מאמר מצטיין - SMART

פרס המאמר המצטיין SMART פברואר 2018 עבור המאמר:

Culture-induced recurrent epigenetic aberrations in human pluripotent stem cells.
PLoS Genet. 2017 Aug 24;13(8):e1006979. doi: 10.1371/journal.pgen.1006979. eCollection 2017 Aug.

 

מר אורי וייסביין