ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי