תקנון SMART

בכל מחזור יחולקו עד ארבעה פרסים בסך 1,000 ש"ח כ"א.
בסוף השנה האקדמית יערך מפגש מיוחד, בו יציגו כל הזוכים בפרס את עבודותיהם.
 
חברי ועדת הפרס:
 1. ד"ר יונתן צור
 2. ד"ר אורן רם
 3. ד"ר נתנאל צארום
 4. ד"ר אורן קולודני
הנחיות:
 • זכאים להגיש מועמדות לפרס סטודנטים לתארים מתקדמים אשר היו/הינם רשומים במכון למדעי החיים בזמן פרסום המאמר, ואשר קיבלו הדרכה לתואר מחברי סגל במכון למדעי החיים.
 • המועמד/ת חייב/ת להיות מחבר/ת ראשון/נה (באופן בלעדי או במשותף) של המאמר המוגש לפרס.
 • הערכת המאמרים המוגשים תתבצע עפ"י הקריטריונים הבאים: מקוריות, יצירתיות, השפעה צפויה של הפרסום על תחום המחקר, האימפקט פקטור של העיתון המדעי בו התפרסם המאמר והדירוג שלו.
 • ניתן להגיש מאמר לפרס פעם אחת בלבד (אלא אם כן, במקרים מיוחדים, ועדת הפרס תחליט אחרת).
 • הזוכים בפרס יכולים להגיש מאמר נוסף לפרס רק כעבור שנה.
 • ניתן להגיש לפרס אך ורק מאמרים שהתפרסמו או התקבלו לפרסום. לא יתקבלו מאמרים בהכנה (in preparation) או בשלב התיקונים להגשה מחודשת (in revision).
 • על מנת למנוע ניגודי עניינים, במידה שיוגש מאמר ע"י סטודנט המודרך על ידי אחד מחברי ועדת השיפוט, יוחלף אותו חבר ועדה בחבר סגל אחר. 
 • ועדת הפרס יכולה להחליט שלא להעניק את הפרס בסבב מסוים.
 •  כל המאמרים שיוגשו יפורסמו באתר המכון ובדף הפייסבוק של המכון "ביולוגיה בעברית".