המכון למדע החיים - קול קורא - הגשת תיק מועמד

על הפונים להירשם ולהגיש את כל המסמכים הנ"ל באמצעות מערכת הרישום המקוון בקישור הבא:

https://ttp.ekmd.huji.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות: 12 באוקטובק 2019 .