נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' גיורא שמחן
מיוזה
גנטיקה
  1. בקרת המיוזה בשמר כתהליך התמיינות תאי.
  2. תיקון דנ"א בשמרים ובצמחים.
  3. אזורי אי-יציבות בגנום האנושי.
  4. תהליך הרקומבינציה במיוזה.